Krúdy Gyula


ÁLMOSKÖNYV
TENYÉRJÓSLÁSOK KÖNYVE

SZERKESZTETTE ÉS A SZÖVEGET GONDOZTA
BARTA ANDRÁS

Részlet

 

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLMOSKÖNYV
ÁLMOK
BABONÁK
A KÉZ KÖNYVE
A SZEGÉNYEK MOSOLYA
MIT ÁLMODOTT, KEDVES?
TRÉFÁS ÁLOMFEJTÉS ÉS EGYÉB BABONÁK
MIT ÁLMODOTT, KRÚDY ÚR?
AZ ÁLOMLÁTÓK
A HOSSZÚ ESTÉKRE
PESTI EMBER NYÁRI ÁLMAI
HÁROM ÉJSZAKA
A SZIGETLAKÓ ÁLMAI
AZ 1933-AS ÁLOM
A SZERELMES LEVÉL
A FINOM EMBER BÚCSÚLEVELE
POSZTRESZTÁNT
LEÁNYSZÖKTETÉS
ASSZONYSZÖKTETÉS
A KEGYES HERCEGNŐHÖZ
A TEKINTETES KISASSZONYHOZ
A VIDÉKI HÖLGYHÖZ
A CIRKUSZ MŰVÉSZNŐJÉHEZ
A JÓLÁNYHOZ
A BABONÁS HÖLGYHÖZ
A FOGADÓSNÉHOZ
AZ ÖZVEGYASSZONYHOZ
A PÜNKÖSDI KIRÁLYNŐNEK
A JÓL ÉRETT KISASSZONYHOZ
A REGGELIZŐ HÖLGYHÖZ
FUTTATÁS
FUTTATÁS
A DERBY
KÁRTYA ÉS LÓ
A RÉGI LÓVERSENYTÉR
MISSIS KITTIE ÉS FEKETE BŐRŰ KOMORNÁJA
A BÉKEÉVEK SZÉP EMLÉKEI VASÁRNAP, A KIRÁLY-DÍJON
AZ ÚJ LÓVERSENYTÉR MEGNYITÁSÁN VISSZATÉRT A RÉGI, SZÉP MÁJUSOK LEVEGŐJE
AZ ÁLDOTT, JÓ PESTI KÖZÖNSÉG JÉGHIDEG IDŐBEN NÉZTE VÉGIG AZ ÜGETŐ LOVAK
ELSŐ DÉLUTÁNJÁT
A SZÁZESZTENDŐS PESTI LÓVERSENY
AKI SZENT ISTVÁN NAPJÁN MEGGAZDAGODOTT
A GYOMOR ÖRÖMEI
MAGYAROS VENDÉGSZERETET
A PESTI KOSZT
AKIK AZÉRT UTAZNAK MESSZE FÖLDRE, HOGY JÓL MEGEBÉDELJENEK
A PESTI EMBEREKET MEG KELL TANÍTANI ENNI!
PESTI GASZTRONÓMIA, VAGY A FORGALMI ADÓ MULADOZÁSA
DISZNÓÖLÉS A MARGITSZIGETEN
KOMÓCSY PECSENYÉJE
SZÉPVADÁSZNÉ TABÁNI KOCSMÁI
KÉREK EGY FEKETÉT!
A NAGY ÉTVÁGYÚ EMBER
BOLDOG ARANYIFJAK MÁJUSA PESTEN
ÚJHÁZI LEVESE
RÉGI MAGYAR ÍRÓ EBÉDJE
A KONYHA MŰVÉSZETE, ESTERHÁZY ROSTÉLYOSAI
FARSANGI ÉS BÖJTI ÖRÖMÜNK: A HAL
EGY FARSANGI LEVES HITELES TÖRTÉNETE
A BÖJTÖLÉS TUDOMÁNYA
A GÁBLI TÖRTÉNETE
RÉGI MAGYARORSZÁG CSEMEGÉJE
A HÚSVÉTI SÓDAR TITKAI
MIT EBÉDELT FERENC JÓZSEF

Álmoskönyv

ÁLMOK

AZ OLVASÓHOZ
(Előszó a II. kiadáshoz)

Néhány esztendő alatt megérett Álmoskönyv-em arra, hogy második nyomtatásban adjam őt azoknak a kezébe, akik Magyarországon és a határain túl is még mindig szeretnek álmodni.
Szükség volt e második kibocsátásra már csak azért is, mert a könyvárusok polcairól elfogyott Álmoskönyv-em; másrészről igen sok hiányossága mutatkozott vala a könyvnek. Hiányoztak belőle mindenféle álmok, amelyeket az emberek álmodni szoktak, és rájuk magyarázatot nem találnak. A sok száz levél, amellyel olvasóim felkerestek: arról győzött meg, hogy tökéletesnek hitt Álmoskönyv-em öregbítésre, bővítésre szorul.
Azonkívül az elmúlt években magam is gyarapítottam ismereteimet mindenféle bevált régi könyvek és jónak vélt új könyvek olvasgatásával. Megismerkedtem Mesmer tudományával, aki tudvalevőleg kézrátevéssel tudott gyógyítani - én talán az apró betűkkel fogom majd elmulaszthatni azokat a borús gondolatokat, amelyek az embereket egy-egy rossz álom után meglepni szokták.
Nincsen rossz álom.
Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk.
A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak.
Tehát a legrosszabb álom sem jelenthet egyebet, mint azt, hogy még nem léptük át a halál néma kapuját; tennivalónk, elfoglaltságunk van a földön. Az álmok mutatják néha balsorsunkat is, amellyel majd bátran szemközt kell néznünk; de jelentik örömeinket is, amelyek majd felváltják csüggedtségünket.
A legrosszabb álomban is van valamely jó.
Éppen arra való ez a könyv, hogy az álmától elborult ember kikeresse magának a sokféle álommagyarázat közül azt a megfejtést, amely őt leginkább megvigasztalja.
1925. ősz
A szerkesztő
* * *
MAGYAR EMBER ÁLMAI


Az emberiség történelme: álmoknak sorozata. Az Ótestámentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai se egyebek álmoknál. Da-Niel (Dániel) próféta például „meglátta” az elmúlt világháborút, és annak végét pontosan jövendölte. Valamennyi bibliai próféta álmodik a Megváltóval. A zsidók még ma is várják.
A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni. Piramisokat építenek az Álom tiszteletére. Könyvtárak telnek meg az Álom tudományával.
Aki a világ minden álmát összegyűjteni akarná, hétszer beutazhatná a tengereket, száraz-földeket, mégis elhullajtana egy-egy álmot valahol, amelyet nem vett észre, és műve csonka volna.
Így nagy munkára nem is vállalkozhatunk. Hazánkban maradunk, a magyar ember álmait próbálgatjuk megfejteni a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Azért lehet a könyvnek a címe: Magyar álmok is.
A Kárpátoktól az Adriáig minden lehunyó nappal felébrednek az álmok árnyai. Az emberek kezdik azt a másvilági életüket, amelyre másnap felébredve magyarázatot keresnek. A sok régi, bölcs Álmoskönyv mellett tán elkél az én szerény próbálkozásom.
*
A könyvben következő álmok és babonák magyarázatait nem én találtam ki, csupán összegyűjtöttem az álomfejtéseket.
Összeszedtem régi könyvekből és régi emberek elbeszéléseiből.
Falusi asszonyok hiedelmeiből, bölcsnek nevezett öregemberek megjegyzéseiből.
Megsárgult papirosú könyvek segítettek munkámban, amely könyvek már nem lelhetők fel, csak a múzeumokban, s ezért olvasmánynak is szórakoztató e könyv; megleljük benne őseink álmait, s azt, hogyan mulattatták képzeletüket, midőn álmukból felébredtek. Dédapáink, ükanyáink álmai is szólnak hozzánk e lapokról, amely álmok magyarázatait az 1756-iki esztendőben megjelent Álmos Könyvetské-ből gyűjtöttem. Már az ismeretlen, régi szerző is azt írja sárgult könyvében, hogy az éjjeli látásokat, jelenéseket és álmokat a régi álmoskönyvekből és bölcs emberek nagy mesterséggel összegyűjtött tapasztalataiból szedegette össze. Elöljáró beszédében hivatkozik Pliniusra, mert nem minden álomnak szabad hinni. Az álom sok és különb-különbféle. Némely álom csak a mindennapi cselekedeteinket forgatja; némely pedig a vérnek nagy bőségéből és teljes voltából származik; és ez a sok vér megrekeszti nedvességével és párájával az agyvelőt, amelyből aztán a csodálatos éjjeli látások következnek.
Ugyancsak 1756-i Álmos Könyvetske írója hivatkozik Ciceróra, aki azt mondja: „Az emberek-nek, akik mértékletesen és józanon élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” De felvonultatja a maga igaza mellett a régi magyar író Arisztotelészt és Fabianust is.
„Bölcs dolog az, ha az ember hanyatt fekszik, sokkal több és csudálatosabb dolgok forognak előtte, mint mikor oldalt fekszik. Sőt az időn is áll: mert ha az ember vacsora után mindjárt elnyugszik, jól és erősen aluszik, álmodik is, de az ember nem vésheti eszébe az álmot, hogy megfejtse, mert az álom kimegy a fejéből.”
*
A természet szerint való álom, amely által minket az Isten tanít és int a jövendő dolgokról, kétféle:
Az egyik az éjfél előtti álom, amelynek a régi, bölcs emberek szerint semmi magyarázata nincs, mert az még jóformán mindennapi életünknek, gondolatainknak, teendőinknek, hangulataink-nak folytatása. „Semmi magyarázata bé nem telik, nem is szükség rá számot tartani.”
A másik álom: a hajnali álom, amely megmarad emlékezetünkben, amelynek magyarázata érdemes. Éjfél után kakasszóra ugyanis: már megtisztul a vér és a szív a „bűnös páráktól”, amelyek az eledel és a mindennapi élet folytán elrekesztik az agyvelőt. Megnyílnak a helyek testünkben, ahol a mi lelkünk és okosságunk nyugszik.
A szívünk felejti a bánatot, a mindennapot, és bántódás nélkül álmodik.
1756-os Álmos Könyvetske tehát a hajnali, azaz az éjfél utáni álmok magyarázatát javallja.
Különösebb jelentősége van az évszaknak is, amelyben álmodtunk.
Nyáron a nap közelsége, ősszel az esős éjszaka, télen havas föld felett bolyongó hold, tavasszal a szél zúgása: befolyásolja álmainkat.
De nem csoda, hogy ily körülményesek voltak 1756-ban Magyarországon az álomfejtések. Bővérű, jól táplált, vérmes magyarság lakott a Duna és a Tisza mentén. A disznótor, a szüret, az ünnepnap, névnap pontosan megtartatott. A has örökös ellenségeskedésben volt a lélekkel. Kicsattanó arcú ősanyáink, potrohos ősapáink meleg dunyháik alatt sok bolondot összeálmod-tak, amely álmok között az Álmos Könyvetské-nek kellett rendet csinálni. Ezért találhatók olyan álomképek az 1756-os könyvben, amilyen álmok manapság már nincsenek. Ki álmodja napjainkban, hogy kobzot (lantot) ver? (Ami azt jelenti, hogy: tested őrizd a gonosztól.) Ki hord álmában kézíjat? (Amely szükséges dolgot jegyez, amelyben el kell járnod.)
*
1799-i Esztendőbeli megnagyobbított álmoskönyv a Lottériában megjátszásra ajánlható számokkal jelenik meg. Hozzátétetett a képes álmoskönyvecske, amelyben előadatik, hogy az álomban látott dolog micsoda számokat jelentsen, mely szerint ki-ki szerencsét próbálhat.
Itt aztán elgondolkozhatunk, vajon ki találhatta ki ezeket a számokat, amelyeket az egyes álomfejtések mellé biggyesztett a szerkesztő. Miért jelent 68-at pogácsát enni? Miért a méhraj 36-ot? Pedig bizonyos, hogy az álmoskönyvi számoknak éppen olyan eredetük van, mint akár a zsidók vagy az ősmagyarok szent számainak, ámde elfogadható magyarázatot e számok létrejöttére nem lelni a régi könyvekben. Valószínű, hogy ismét azoknak a „bölcs, öreg emberek”-nek megfigyelései, tapasztalatai irányadók az álmoskönyvszerkesztő számjegyeiben, akik egyébként mindenféle „mesterkedéssel” hozzájárultak ahhoz, hogy tudjuk előre az időjárást, a száz esztendő előtt kimondott jövendőt! Ezek a régen eltávozott öregek figyelmez-tettek tán, hogy milyen számok jöttek ki a budai lutrin, mikor ők lencsével álmodtak.
A mindentudó bölcsek sütötték ki, hogy miért jelent a részeg ember két 7-es számot.
Oly bonyodalmassá tenné Álmoskönyv-emet e régi számok magyarázata és felhasználása, hogy inkább lemondtam az álomfejtések mellé illeszteni szokott számjegyekről, bár bizonyosan sokan lesznek az olvasók között, akik ezt a hanyagságomat nehezményezik.
A kis lutrit már eltörölték hazánkban, és a szegény ember hiába álmodja a legjobb számokat, meggazdagodni többé nem lehet egy szerencsés álommal. Meg kell elégednie a szegénynek a távoli reménységgel, amely álmát e könyvben magyarázza.
Bucsánszky Alajos 1855-ben Pesten és Bagó Márton 1853-ban Budán kiadott álmoskönyvei (amelyeknek apjuk az 1833-i könyv) már a lutrizó közönség részére készülnek, álommagyará-zatai szűkre szabottak, a legfontosabb a nagy numerus az álom mellett, ezért e könyveket kevésbé forgattam Álmoskönyv-em megszerkesztésénél.
De nem mulasztom el a könyvekből e kis vers felhasználását:
Álom és essős idő, magokban elmúlnak,
Gyáva szipák a’ kik ezeken búsúlnak,
Hogy ollykor betellik némely látott álom,
Barátom, ámbár melly oldalról vizsgálom,
Csak olyan, mint mikor patkót talál a’ vak,
De azért úgyebár, hogy bizony nagy kobak
Tesz patkó-szedőkké világtalanokat,
Te látó tanúknak sem hívod azokat.
amely mindenkori álmoskönyvek élére illik.
*
De nem sok hasznát vettem a mostani álmoskönyveknek sem, amelyek ponyván vagy kisebb könyvkereskedésben forognak; semmi közük sincs e könyvek álommagyarázatainak az ókori, perzsa, kaldeai, egyiptomi csillagjósok mesterségéhez. Az egyikben azt találom:
„Kossuth Lajos szobrára adakozni: dicsőség.” A másikban: „Alagi lóversenyt látni: élvezet.” - Nem, ezeket az álmoskönyveket nem mertem használni munkám szerkesztésénél. Nagyon való¬színű, hogy a könyvkiadók szegény írnokainak önkényes álommagyarázatai foglaltatnak itt.
Ezenkívül bizonyosan csodálkozik az olvasó a sok nőnemű álmon, amely e könyvben felsorakozik. Például „ruhát teregetni”, „kiáztatni”, „abroszt fehéríteni”, „befőzni”, „arcfestéke¬ket használni” leginkább nők szoktak. Viszont első pillanatban érdektelennek látszanak e mindennapi álmok - holott ez az élet. Bizony álmaink csak nagy ritkán emelkednek ki a hétköznapi életünk eszmeköréből. Nagyon ritka álmodozó az, aki végképpen itt tudja hagyni a földet, és messzeségbe emelkedik. A legtöbbet ruhafacsarásról, lyukas cipőről, új ruháról, némi kis jólétről álmodnak az emberek. Ezért ne vessük meg a mindennapi álmokat sem, mert ők jegyzik a valóságos életet. A nők álmai sokkal prózaibbak, mint azt általában a férfiak hiszik. Ezért azután némely oldalon tán elásítja magát a férfiolvasó a sok nőnemű álomtól.
*
Nagy segítségemre volt az ismert és közforgalomban lévő Nagy Egyiptomi Álmoskönyv-ön kívül egy német álmoskönyv, amelyet nagyon régen adtak ki Lipcsében. Szerzője persze ismeret¬¬len, ámde álommagyarázatai oly csábítók és indokoltak, mintha egy mai korbeli Freud professzor jegyezte volna megfigyeléseit. (Általában azok az álomfejtések, amelyeket némileg eltérőnek talál az olvasó a rendes álmoskönyvek magyarázataitól, abból erednek, hogy Freud bécsi professzor úr álommagyarázatai engem is megragadtak, mint oly sokakat Magyarorszá-gon.) Egyes álomfejtéseknél ezért inkább adtam hitelt azon könyvek feljegyzéseinek, amelyek (bár régiek) valamiképpen megegyeznek a modernebb kor tudományos álomvizsgálatával. Ámde a világért sem szeretném, ha könyvemet tudákosnak vagy álbölcsnek ítélnék, mert itt-ott Freud professzor, illetőleg Ferenczi Sándor doktor nagyszerű tanításának nyomai mutatkoz¬nak. A könyv lehetőleg ragaszkodik a legrégibb álmoskönyvek feljegyzéseihez, inkább bízik a régen meghalt, öreg „bölts” emberek megfigyeléseiben, mint korunk meglepően nagyszerű megállapításaiban. S így nagyon szerettem forgatni egy régi német álmoskönyvet, amelynek ismeretlen szerzője egy halott költőre: Shakespeare Hamlet-jére és Kerner Jusztinusz orvosra és íróra is hivatkozik az álomfejtegetések megerősítésénél.
*
Hosszú, csendes esték munkája ez a könyv. Amely estéken a forgatott sárga lapok mögött feltünedeznek félig-meddig porrá válott öregasszonyok arculatai, akik falusi ifjúságomban, pattogó tűz mellett oly jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, mint akár a valóságos életnek. Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek csendes eljátszadozására, esti órák halk elfuvolázására szerkesztettem ez álmoskönyvet, mint azért, hogy bárki is hitelt adjon a következő soroknak. Álom: játék, mint az élet... Néha komolyra fordul a játék. Az élet is, az álom is.
1919. tél
Kr. Gy.
* * *
ÁLMOK

az emberről magáról, testi részeiről, leghozzátartozóbb tulajdonairól,
amint az 1755-i Álmoskönyvecske ezt kimagyarázza

Ha valaki álmodja, hogy háta megett valami történik: jövendő dolgokat jelez. Ha előtte történik: az a jelenidő.
A fő: fejedelemségre magyarázatik, de jelent tanítót, atyát, anyát és vér szerinti rokont is.
A két oldal. A jobb oldal, amelyen az oroszlán alszik, jelzi a férfineműségét az álomnak. Míg a bal oldal az asszonyember nemét mutatja.
Fül. A jobb fül a bátyát, a bal fül a nénét jelzi.
Szemek. A gyermekek.
Állak. A feleségek.
Szakáll. A férfi saját maga. Ha nő álmodja: a szakáll jelzi az ő hitvestársát, urát, parancsolóját.
Fog (felső): legnagyobb gyermekünk. Alsó fog: ifjabb gyermekünk. Fogak: gyermekeink. Fogak jelentősége még: egész háznépünk, aki kenyerünket eszi. A jobb felőli fogak: a véneket jelzik. A bal oldali fogak az ifjakat jelzik. A nagy fogak: rendszerint vagyonunkat, marháinkat, javainkat jelentik az álomban. De néha titkos dolgokat is. Míg az apró, éles fogak mindig titkainkat jelzik. Az első fogak a házieszközeinket is jelenthetik.
Haj (fehér): a rest ember jelvénye. Fekete haj a gyors emberé. Míg a veres haj gyors és kemény embert jelez.
Vér. A rokonságunk.
Váll. Az atyafiság.
Kebel. A gyermekek.
Kezek. A szolgák. A szolgálók. Olykor a mesterséget is jelzik, amely mesterséggel kenyerün-ket keressük.
Has és bél. Jószágunk.
Köldök. Atyánk és anyánk.
Belső testrészeink. Minden vagyonunk, amellyel az életben bírunk.
Szív. Férfinál: feleséget, asszonynál: az ő urát jelzi.
Máj. Gyermekeink boldogulását, keresetét mutatja.
Epe. Aranyat és ezüstöt mutat.
Lép. Az öröm képe.
Vese. A vér szerint való atyafi.
A szemérem helye. Jelzi szüleinket, rokonságainkat, a gazdagságot és olyan valakit, kit az ember titkon nagyon szeret. A combok is ugyanezt jelzik álmainkban.
Szemérem. Néha veszélyt mutat.
Térd. Utazás. Ezenkívül jelzi a jó barátot, a tréfaságot (és küldött követünket). Beteg ember térdéből valami kinő: az a halál.
Láb. Szolgáink és szolgálóleányaink.
Hát. A hátul való részünk esztendeinkre és idős voltunkra hivatkozik.
Ajk. Alkalmasint régi időt jelez. De a felső része: hosszabb időt és nagyobb vénséget.
* * *
ÉGI JEGYEK

Tizenkét jegy van, a legtöbb égi jegynek szerepe van az álomfejtésnél. A legrégibb álmos-könyvek, a középkori jóslatok, a misztikusok, varázslók, aranycsinálók, jövendőmondók elsőrangú fontosságot tulajdonítanak az égi jegynek, amely fölöttünk áll.
A lipcsei kiadás szerint jelentősége van az uralkodó bolygónak, amely abban az évben szerepét elfoglalja.
Valamint a naptárban megjelölt katolikus böjtnapoknak. Így különösen a karácsony advent-jének, hamvazószerdának, valamint a kántorböjtöknek.
A tizenkét égi jegy közönségesen a tizenkét hónapot jelzi. Így: január Vízöntő hava, február a Halak hava, március a Kos, április a Bika, május az Ikreké, június a Rák hava, július az Oroszláné, augusztus a Szűzé, szeptember a Mérlegé, október a Skorpióé, november a Nyilasé, míg december a Bak hava.
Kántorböjtök esnek tavaszkor februárban: 12., 21., 22-én, nyáron májusban: 21., 23., 24-én, őszkor szeptemberben: 17., 19., 20-án, télen december: 17., 19., 20-án.
Az elsőrangú babonás napokról a könyv más részében találunk magyarázatot.

 

 

MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE

Jelmagyarázat
Kerner vagy (K. J.) jegyzi Kerner Jusztinusz német költőt és orvost, aki kétszázötven esztendő előtt alapos álmoskönyvet írt.
Radics Mária vagy (R. M.) jegyez egy kilencvenesztendős, öreg magyar úriasszonyt, aki feljegyzéseit nekem ajándékozta.
Szűrszabó mutat egy dunántúli öregembert, aki néhány útbaigazítást mondott.
Zadeka Márton: (Z. M.) az orosz álmoskönyv.
(D. G. Gy.) jelzi egy nyugalmazott színész jegyzetét.
F. S.: Egy hírneves pesti orvos közlése.
S. j.: Saját jegyzetek.
Az évszámok és nevek mutatják az álmoskönyvek kiadási éveit.
*
A, Á

Abc. Unalmas nap ásít, hosszú este vár.
Kerner szerint: Gyermekáldást jelez. 1885-ös Álmoskönyv szerint: munkásembernek jó, hivatalnoknak gonosz; azoknak is jó, kik gyermeket kívánnak.
Ábécé, amelynek betűi üldöznek, és mindenféle szörnyalaknak, boszorkánynak, sárkánynak stb. látszanak: szerelmi félelem a fiatalkorban. (F. S.)
Abaposztó. Ha viseled: kényelem, nagy kanál és puha ágy vár rád. Ha látod: nem sok jót jelent.
1756-os szerint: lakodalomban pórul jársz.
Abálni. Örömed szennyes.
Újholdkor: nőknél ártalmas.
Aba királyt látni, vagy vele beszélni. Gazdag ember barátsága. (Legrégibb magyar álmoskönyv.)
Jegyzeteim szerint: öregember szerelmét is példázza.
Abauj megyében időzni. Módos embernek kellemetes; szegénynek újabb nyomorúság. (1833.)
Ablakot látni. A vád alól felmentenek. Szabadulás rabnak.
Holdtöltekor: nőknél szerelem.
Ablakokat nyitni. Hideg időjárás.
Vízöntő havában: nagy hó.
Ablakzár. Szószátyárságod miatt megszidnak.
Ablakon kinézni. Vendéged elmarad.
Szent Mihály napján: hosszú tél. Szélvész.
Jegyzeteim szerint: idegen házban sétálni és idegen ablakon kitekingetni: asszonynál szerető jegye, aki jön. Idegen ablakon át idegen arcot látni: szomorkodó házasélet jele.
Ablakból kimászni. Ne menj a vásárra, mert elkötik a lovad.
Ablakból kiesni. Veszedelembe rohansz.
Ablakot törötten látni. Halaszd el utazásodat.
Bak havában: nagy szerencsétlenség.
Ablakrámába üveget illeszteni. Ellenségednek beverik fejét.
Ablakfa. Nőnek pletykát; férfinak hazugságot jelent. (1833.)
Abortálni. Ne higgy a csábítónak.
Holdtöltekor: ballépés.
Jegyzeteim szerint: nőnek mindig gonosz.
Abrak. Betegnek egészséget jelent.
Abrakoltatni. Szerencsés házasság.
Újholdkor: pénzt is jelent.
Abrakostarisznya. A gazda bánkódik, más: hamis hírt kap. Oroszlán havában: hosszú ősz.
Abraktartó, ha teli: szerencsét jelent; ha félig vagy egészen üres: nagy fösvénységben lesz szenvedésed.
Bak havában: nagy fagy, hó, zúzmara, késő tavasz. (Z. M.)
Ábrahám ősapát látni. Családodban boldogság; asszonynak gyermeket is jelent; leánynak közeli házasság; megszaporodik családod. Ez az álom jelenti még a hetedik gyermeket is.
Újholdkor: megholt apád vár a másvilágon.
Ábrázat, arc. Szép arcot látni: szórakozás, öröm, bál, lakodalom közelségét jelzi.
Mosdatlan, rút arc: súlyos gondokkal görnyeszti vállad. Eltakart arc: gonosz titkok birtokosává tesz. Saját arcod a tükörben: nőknek irigységet, bosszúságot jelent, mindenesetre lehet készülődni hosszú betegségre; férfiaknak pedig kívánságuk teljesedik. Vízben látod arcod: nőknek leánykát, férfiaknak fiúcskát ígér az álomfejtő. Gyönyörű, idegen arcot vízben látni: hosszú életet, nagy szerencsét jelent; míg ugyanott a csúf és sárga arc közelgő halálod hírnöke. Ha álmodban arcszíned változik, változásod lesz hivatalodban is. Ha sápadt az arcod: betegség csoszog küszöbödön. Festett arc látása: asszonynak, ha neki magának nincs szüksége festékre, igen jót jelent, míg férfiakat pletykába, gyanúba kever. Ábrázatot mosni: megbánod, hogy nyíltszívű voltál. Ábrázatot szépen rajzolni: legényt a leánynak, szép szeretőt legénynek, özvegyasszonynak kérőt hoz. (1883.)
Újholdkor látott arc, ha szép: szerelem; ha sápadt: halál. Oroszlán havában látott arc: asszonyt remélhetünk, férfi szerelembe esik. Adventben a festett, de szép arc: farsangkor lakodalmat jelez. Kántorböjtben: szerelmi bánatot. Hamvazószerdán arcot mosni: szomorú böjt, amelynek vége csak a fecskék megérkezésével lesz. Bak havában öreg ember arcát látni: egészséged megromlik a következő esztendőben. (Z. M.)
Jegyzeteim szerint: arcot, amelyet a múlt időből ismerünk, farsangi maskarában - férfit álszakállal, nőt parókásan - látni: boldogtalan jelent jegyez. Arc, amely gyermekkorunk óta nem mutatkozott előttünk a valóságban: ugyancsak szerencsétlenséget mutat. Apa arca: bánat. Anya arca, ha nő látja: elégedetlenség a szerelemben. (S. j.)
Abroncs. Hordón: segítőkéz. Kádár álmában: szükség, míg a vincellér sok tennivalóra készülhet. Törött abroncs rossz hírt görget házadba.
Mérleg jegyében abroncsok (épek): jó szüretet, (töröttek) silány szüretet jeleznek. (R. M.)
Abrosz. Mérgelődéssel telik el napod, mert önmagadban csalódtál. A tépett abrosz titok tudójává tesz. Míg a tiszta abrosz nagy örömöt ígér. Ha szennyes abroszod, vigyázz rágalmazóidra. Abroszt lengő szélben akasztani, asszonynak vidámságot jelent. (K. J.)
Újholdkor: abrosz nagy szelet is jelez. Kos jegyében: virágos, szép tavaszt. Bak havában tépett abrosz: elválsz az uradtól, szennyes abrosz: szerencsétlenség, nagyon fehér abrosz: farsangban férjhez mégy. (S. j.)
Jegyzeteim szerint: abrosz, amelyet azért borítunk fejünkre, hogy ismeretlennek tűnjünk fel, jegyez változást egy régi szerelemben. Jelent új, boldogtalan viszonyt is.
Acél. Talpaltass csizmát, mert utazást mutat álmod. De ne csodálkozz, ha veszekedésbe keveredsz.
Ács. Tűzvész, vihar, veszedelem harsogása jár az álombeli áccsal. Vigyázz padlásodra.
Holdtöltekor: építkezés.
Jegyzeteim szerint: ácsok, akik háztetőkön dolgoznak: házastársak között válást jelentenek.
Ácsorogni. Szégyen mossa arcodat.
Adakozni. Szegény embernek adakozol: költekezés, váratlan kiadás vár rád; alapítványt teszel: vagyonodban gazdagabb leszel. Adakozásból élsz: rossz napok következnek szegény fejedre.
Adó. Ha kapod: nehéz munka előtt állasz; ha fizeted: csinos nyereség mutatkozik vállalatod-ban.
Adóssá lenni. Betegnek halál, egészségesnek gonosz indulat.
Kántorböjtben adóssá lenni: régen látott vendéged jön. Nyilas havában: csendes tél, közeli tavasz.
Jegyzeteim szerint: minden adósság, amelyet álmodunk, egy meg nem tartott ígéret jegye, amelyet nőknek tettünk. A nők ritkán álmodnak adósságaikkal. Ha segítségért kiáltasz álmodban adósságaid elől: kishitűség s egy naiv cselekedet közelgő jegye. Adósság, amelyet letagadunk: halálos bűn.
Adósságból élni. Vándorlegény jön fedeled alá, aki égő pipával alszik a szalmában.
Adósságot fizetni. Betegnek egészség.
Adósságot fizetni újholdkor: szegénység. Mérleg havában: viharos, zord ősz, károd lesz a gazdaságod¬ban, korán hozd rendbe a szánt. Szent András napján: változás az árendában. Adventben, ha adósságod ezüstpénzzel fizetted: hosszú életkor.
Adósságot megkapni. A szél kibeszéli titkaidat.
Adriai-tengert látni. Szeles idő. Rövid ősz, hosszú tél. (1833.)
Áfiumot olvasni. (Zrínyi Miklós tollából.) Régen látott barátoddal találkozol. (1833.)
Áfonyát enni. Lakodalomba hívnak.
Az 1755-i álmoskönyv szerint: boros fővel ne ülj szánkóra esti időben, mert álmodban lecsúszol a szánkóról.
Jegyzeteim szerint: áfonyával akkor is álmodunk, ha régen látott, de nem ismert nő ismeretsége közeleg. Negyvenéves nők álma.
Afrikába menni. Legtitkosabb kívánságod váratlanul teljesül, de nagyon megbánod. (K. J.)
Ág. Őrizkedj az álbaráttól.
Ág (zöld és virágos): nagy tisztesség. Ág (száraz): szükség, gond, rossz esztendő. Ágat letörni: civakodás a háznál. Ágon ülni: vigyázz jövedelmedre, mert hamis utakra téved.
Zöld ág télhavában: régi szeretőt is jelez. Nagyböjtben zöld ág: gyermekeidben örömed lesz. József napján zöld ág méhrajjal: munkás, megelégedett esztendő. Bika havában ág: mértékletességet jelez. Újholdkor száraz, vékony ágak azt jelentik, kísértet jár a házban, és rövidesen látni fogod. Sok ág Szent Mihály napján veszekedést jelent a szolgákkal és szolgálókkal.
Jegyzeteim szerint: későbbi öngyilkosok gyakran álmodnak ággal. A zöld ág rendszerint öregasszony jegye. Míg a száraz ág fiatal nőt mutat.
Agancs. Megcsalnak, kinevetnek, hátad mögött kigúnyolnak.
Agár. Vadászembernek jó jel; másnak hasznot ígér.
Agár (vadásszal). Betegnek közeli gyógyulás; egészségesnek szórakozás.
1799-es álmoskönyv szerint: új dolgot hallasz. Agár, ha fut, és fog valamit: nagy mulatság; ha áll az agár: felesleges kiadásod lesz, amely miatt fáj a fejed. Agarat látni: az 1855-i álmoskönyv szerint azt is jelenti, hogy gyáva emberekkel lesz dolgod.
Jegyzeteim szerint: agár, amely lábunknál hever, jegyez diadalmas szerelmet.
Agarászni. Tilosba tévedsz.
Aggastyán. Állandó folytatása mulatságos életednek.
Az 1759-i álmoskönyv szerint: aggastyánt látni, nehéz jövő, hosszú élet; aggastyánná lenni: nyomorba jutsz.
Aggastyán Skorpió havában: szegénység. Kántorböjtben: változás. Fogyó holdnál: elveszítesz valamit ifjúságodból. Esetleg fogat vagy hajat.
Jegyzeteim szerint: aggastyán nők álmában és különös helyzetben: megszégyenülés jegye. Fiatal nőknél aggastyán mindennapos álom, ezért mélyebb jelentősége nincs. Férfinál aggastyán sohase jó. (S. j.)
Agglegény. Szerény szerencse.
Aggodalom. Betegnek változás, egészségesnek öröm.
Ágy. Ágyat látni: fiataloknak házasság, öregeknek váratlan öröm és vigasság.
Ágy üresen és nyitva: haláleset. Ágyban aludni: restség vagy gyengélkedés. Ágy rossz és piszkos: családi szerencse. Ágyat égve látni: baj. Ágyat ékesítve látni: hű házastárs. Ágyat venni: szegénynek költekezés, gazdagnak szegénység. Ágyláb: ellenség, vigyázz feleségedre. Ágymelegítő: házasság. Ágynemű: nyugalom, némelykor betegség. Ha fehér az ágynemű: egészség, ha színes: időváltozás. Ágyneműt mosni: takarékosság. Mással mosatni: pazarlás. Szennyest látni: szégyen vagy szerencsétlen¬ség. Szennyes ágyban feküdni: veszélybe jutsz. Ágyat áthúzni: üres lesz kamrád. Ágyat szellőztetni: jólét, amely miatt szégyenkezel. Ágyban feküdni valakivel: családi szaporodás. Ágyban látni valakit: házasság. Ágyból kikelni: egészség. Ágyasházba rekesztetni: veszedelem.
Az 1755-ös könyv szerint: csúnya pletykát is jelent asszonyok részéről.
Újholdkor ágyat álmodni: szerelmi csalódás. Kántorböjtben ágyban lenni: változás az egészségben. Szent Mihály napján az ágy: költözködést jelez. Esős napon: szerelmi vágyódás; házasságot forgatsz fejedben. (1833.)
Jegyzeteim szerint: ágy, amely békákkal és egyéb szennyes dolgokkal van teli, mutat hónapszámot. Halottas ágy: fájdalmas szerelem. Nászágy: csalódás. Idegen ágy: boldog szerelem. Ágy, amelyben valaki alszik: egészséges kívánság. Mozgó ágy: bánat. Vízen úszó ágy, amelyet egy hal nyelne el: ismeretlen veszedelem. (S. j.)
Agyag. Szerencse tart stációt házadnál.
Agyag és sár. Betegség lappang ágyad körül. Akiknek mesterségükhöz tartozik az agyag: azoknak szerencse.
Agyaggal dolgozni. Jólét. Disznótorba mégy, ha tél az idő.
Agyagbánya. Harag piroslik homlokodon. Asszonynál: pletyka kerekedik.
Agyar. Az 1755-ös álmoskönyv szerint: szolgáid verekedésbe fognak.
Jegyzeteim szerint: agyar jegyez erőszaktételt.
Ágyék. Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra; kövér ágyék: gyermekáldást ígér.
Újholdnál: változás szerelemben. Karácsony adventjén: gyermekáldás.
Szent Mihálykor: öreg feleség, fiatal szolgáló jele. Szilveszter napján: lányod férjhez megy. Ha a bárányok már táncra kerekednek a szabadban: betegség.
Jegyzeteim szerint: ágyék és környéke mindig csalást mutat.
Agyonnyomni valakit. Az 1855-ös szerint: perbe kerülsz rokonaiddal.
Agyonlőni valakit. Háborús idő.
Agyonszúrva lenni. Szükség, gond, éhség, a bibliai három pajzsos emberek jönnek látogatóba.
Agyonütni valakit. Légy mértékletes ételedben, italodban.
Ágyút látni. Újdonságot hallasz.
1855-ös szerint: ágyút kisülni látni: rémülés.
Ágyú (egyedül, kocsi nélkül): kellemetlen hír. Ágyú mellett katona: jó reménység. Ágyú-dörgést hallani: őrizkedj attól a helytől, ahonnan hallod.
1833-as szerint: ijedtség, veszedelem, revolúció.
Ágyúzást látni, de nem hallani: egy ígért ajándék elmarad. Ágyún ülni: jókedv. Ágyút tölteni: rossz barátság. Ágyút kocsi nélkül a földön fekve látni: rossz jel. Ágyút elrontani: alattomos-ság. Ágyúlövés: gond. Ágyút szerezni: eredményes munka. Ágyúgolyó: haláleset. Ágyúöntés: hamisság.
1859-es könyv szerint: bezárnak.
Jegyzeteim szerint: ha ágyúzást messziről hallasz: időváltozást jegyez.
Áhítat. Javadra szolgál a keddi nap, Szent Antal estéjén szerencséd lesz gazdaságodban. (Z. M.)
Ajak. Udvarló jön a házhoz; ha piros és szép az ajak: csókot kapsz; ha sápadt: rosszat mondanak rólad. Ajak, ha vastag: csúfság ér. Ajak, ha vérzik: csalódás szerelmedben.
Az 1759-es szerint: ajak leánynak új szeretőt is jelent.
Jegyzeteim szerint: ajakkal álmodni többnyire kielégítetlen szerelem jele. Féltékenység.
Ajándék. Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencséd lesz, talán megházasodol.
Az 1758-as szerint: az ajándék közeli halált is jelez.
Újholdkor: az ajándék egész biztosan új pénzt jelez erszényednek. Szent Mihály napján: kiadást. Kántor¬böjtben: betegséget. Kedden ajándékkal álmodni: rossz szomszédság. Húsvét hétfőjén az ajándék: vőlegényt jelez a lánynak. Húsvét keddjén: szerelmi bánat.
Ajókát enni. Pénzt pazarolsz.
Egy régi talián könyv szerint: jegyez betegséget a vastagbélben.
Kerner az ajókát elsőrendű jegynek veszi a közelgő gyermekáldáshoz.
Gvadányi Márton szerint: gyomorrontás mértéktelenség után. Ajókát enni egy asszony ágyában, aki már nem szeret: feledékenységet jelez.
Ájtatosság. Jóhiszeműség. Ájtatos nőt látni: hűséges hitvestársad javadra gondol. Ájtatos pap: barátod tévútra vezet. Ájtatos apácát látni: boldog szerelemben lesz részed.
Ajtó. Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Veronika napján: az ajtó várt szerelmest jelez. Dorottya napján kikosarazást. Húshagyón: öregséget. Holdtöltekor: öregember látogatását, negyven vértanú napján: üres kamarát, nagy szelet, végrehajtót, könnyelműséget mutat. (Régi magyar álmoskönyv.)
Nyitott ajtó, amelyre félelmetes, idegen ember szemünk láttára felakasztja magát: balszerencse. Ajtó, amelynek zárjáról idegen ember viaszmintát veszen, és nekünk támad: asszonyi hűtlenség, udvarló jegye. (S. j.)
Ajtónálló. Szolgaságba jutsz. Ajtónálló a királynál: nagy úrral lesz dolgod.
Ájulni. Betegség. Ájult nőt látni: kacérságot tapasztalsz.
Akácfa. Légy elővigyázatos.
1855-ös könyv szerint: jó szerencsét is jegyez.
Akácfalevél kalapra tűzve: jó kedved lesz. Ha földre hullott: szegénység.
Akácfára mászni: pajkosság.
1756-os szerint: nagy, de rövid öröm.
Akadály. Baljóslat.
Akaratosság. Szeretőd tilosban jár.
1799-es szerint: közeli változást jelent szerelmedben.
Akasztás.
Ha akasztani visznek, de csak fejedet vennék, és te elrejteznél az emberek között: a te irigyeid el-elvesztenének, ha más jámbor barátaid nem fognának melletted. (1756.)
Más magyarázat: bátorságodnak köszönheted szerencsédet. Ha saját magadat felakasztod, és látod: szerencsés hírt hallasz. Felakasztod magad, de nem látod: bűnbánat. (1855.) Akasztófát látni: hamis barátok miatt nyugtalanság. Akasztófát látni (marhakereskedőnek): szerencse; más kereskedőnek: változás az egészségben. (1820.) Ruhát akasztani a padláson: pihenő. Akasztott embert látni: látogatás.
Akasztást látni Lőrinc napja előtt: feleséged a szőlőben szerelmeskedik. Saját magad felakasztod kántorböjtben: ifjú leányrokonod násznagya leszel. Nagyböjtben: lányod szégyenbe esik. Akasztott embert levágni: Mihály havában nagy szélt jegyez. Akasztani Skorpiónál: disznóban kár, asszonyban szerencse, gyermekben bánat. Akasztott ember szemét nyitva látni Kerner szerint gazdának rossz esztendőt jegyez.
Jegyzeteim szerint: az önakasztás mindig valamely nagy szerelmi örömet is jegyez. Felakasztanak, de nem a nyakadnál fogva, hanem derékon át: gonosz öregség jegye. Felakasztanak és megvernek: asszonyi hűtlenség. Mezítelenül felakasztanak, és nyírfavesszővel megvernek: elégedetlenség a nőknél. Lábadnál fogva felakasztanak, de nem érzel szenvedést: új női ismeretségjele. Akasztott embert a padlásról lejönni látni és vele csókolódzni, nőnek igen jó. (S. j.)
Útonjárónál: akasztott ember jegyez csalfaságot.
Akna. Nehéznek gondolt munkádat sikerrel elvégzed.
1855-ös könyv szerint: szerencsés vállalatba kezdesz.
Akó. Vigasztalódsz bánatodban.
Akol. Nemsokára meglopnak. Akolban lenni: megöregszel. 1820-as szerint akolt látni: eléred célodat. Akolban születni: üdvösség. Akolt tisztítani: jól gazdálkodol. (K. J.)
1756-os könyv szerint: akolban szerelmeskedni: megbetegedést jelez.
Alabárd. Verekedésbe keveredsz. (K. J.)
1756-os könyv szerint: megcsalnak.
Alabástrom. Új barátot, barátnőt találsz: Vagy: temetésre mégy.
Álarcot látni. Kárt szenvedsz, veszekedésbe kerülsz. Farsangkor: tánc. Álarcosbál a múlt század¬beli német könyv szerint: ha férfi álmodja, nőt kap, nő férfihoz jut.
Újholdkor álarcban járni: nagy változás. Nagyböjtben: csapodárság.
Jegyzeteim szerint: álarc mindig valamely titkos dolog jelképe, amelyet szégyellünk. Mást álarcban látni: megvetés jegye.
Alagút. Titokra jössz.
Aláírni. Nevet: pörösködésbe keveredsz.
Aláírni Katalin után: farsangolni mégy. Adósságba, esetleg rossz házasságba keveredel. Újholdkor írást adni: rossz; várd meg a következő napot, amíg megérik elhatározásod. Bort eladni, és írást aláírni: januárban üres pince.
Alamizsna. Adni: megelégedett jövő, áldás, tisztesség, gazdagság. Kapni: megszégyenítés, becsületbe gázolás. Alamizsnát elfogadni: keményszívűséget jelez.
Alattvalónak lenni. Öröm. Ugyanez, ha nagy úr álmodja: betegséget jelent.
Alázatosság. Magaslatra jutsz. (1759.)
Alámerülni vízben: titkot tudsz meg. Alámerülni és látni: értékes ajándékot remélsz.
Egy múlt századbeli német álmoskönyv szerint: nagy hasznod lesz egy felderített titokból.
Áldozat. Jó egészség, öröm. Áldozatot hozni: szép jutalmat remélhetsz munkádért. Áldozatot kierőszakolni: nagy kellemetlenség. Áldozati ajándékot lopni, a lipcsei nagy álmoskönyv szerint: igen rossz jel.
Álca. Óvakodj az édeskés szavaktól. Álca (ha a lábadnál a földből búvik elő): elcsábítanak. Ha lány álmodja: veszélyben erénye. (Lipcsei.)
Áldás. Adni: jelentősége hűség és szerencse. Áldást kapni paptól: az 1759. könyv szerint: járványos betegségbe esel, amely betegségben sokan elpusztulnak a városból. Áldást kapni zárdafőnöknőtől: egy asszony szerelemmel gondol rád. Áldozni: öröm. Gazdának bő termés, szegénynek nélkülözhető kiadás. Áldozat: hű barátság. Áldozati bárány: alkalmad lesz szükséget, szegénységet enyhíteni. Áldozó pap: jó. Áldozást inni: megcsalnak. A lipcsei régi álmoskönyv szerint: vigyázz az asszonyi renden lévő háznépedre.
Áldást kapni öreg szülőtől András éjszakáján: lánynak férjhez menést, legénynek házasságot jelez. Ha szülőnek ugyanakkor fehér a haja: temetést mutat. Holdtöltekor megáldatni: elveszted gyermeked; újholdkor: hajadonnak nem jó, asszonynak gyermekáldás. Május havában megáldani: szűznek szerelem, öregnek fájdalom. Szilveszterkori áldás: fejedelemnek halál, szegénynek jó esztendő. Protestánsnak katolikus áldás: megkárosodás. Idegen öregember áldása: lánynak bujaság, férfinak barátság. (Régi magyar könyv.)
Alföldre menni. Csendes élet. (1759.)
Alélni. Betegnek nem jó, egészségesnek: gyönyörben lesz mulatsága. Elalélni látni: ismeretlentől jót kapsz. Nagy aléltság: reménybeli örökségedet más örökli. Kis aléltság: gyönyörben lesz részed egy nőtől.
Alfel. Pletyka.
Kerner Jusztinusz szerint: asszonynak: időváltozás, férfinak: öröm.
Jegyzeteim szerint: szégyen, károsodás.
Gvadányi Márton szerint: betegség.
Álhaj (melyért kinevetnek): keserűséget szenvedsz. Álhaj (máson): becsület.
Kerner szerint: idegen haj testeden: csalfaság.
Alkermes. Jó mulatság. Alkermest pálinkához használni: keresztelő. Alkermessel festeni: hűség.
Alkonyat. Csendes jó reménység. Alkonyatban sétálni: szerelmi viszony.
Alkonyatban érkezni egy idegen városba a lipcsei nagy könyv szerint: betegséget jelent.
Alku. Légy óvatos.
1759-es könyv szerint: fukarságot jelent. A német álmoskönyvben jó egészség mondatik.
Alkudni. Veszekedés, nagy haszon. Alkuvásból engedni: károd lesz.
Áll (arcon). Ha kövér: jó; ha ösztövér: gonosz.
Álkulcs. Meglopnak.
Állni. Igaz utaidon szerencséd lesz.
1855-i könyv szerint: igazságtalansággal találkozol.
Állat. Ha saját állatodat eteted: szerencse és vagyon. Állatot legelni látni: hű barátot bírni. Különféle állatot látni: idegen emberekkel közlekedni. Állatot szelídíteni: nehézségeket türelmesen elviselni. Állat (kitömött): képzelt veszély. Állat, ha kövér: sorsjegyedet kihúzzák. Állat, ha sovány: gondjaid lesznek. Állatot menni látni: nehéz gond a küszöbödön kopog. Állatot etetni: mások gondját veszed válladra. Állat, ha üldöz álmodban: nehézségekbe ütközöl. Vérengző állat: ellenségeskedés. Állatot beszélni hallani: vigyázd meg, amit mondanak, mert beteljesedik. (Az összes régi álmoskönyvek tartják ez igazságokat.)
Állatot Oculi napja után látni: gazdagság. Állat, ha víg, Kosban: szerelembe esel. Állat, ha szomorú ugyanakkor: szerelmi csalódás. A mezőn sok fehér állatot látni Kosban: jó esztendő. Szilveszterkor állatot látni: megcsalás. Ha ösztövér az állat ugyanakkor: rossz esztendő.
Saját jegyzeteim: üzekedő állatok nők álmában szerelmi boldogtalanság jegyei. Ismeretlen állat, amely megtámad: veszedelem. Állatokkal lenni: szegénység.
Gvadányi Márton szerint: állattal jól érezni magad: nagy szegénység.
Állvány. Ne légy ingatag. Állványt látni: újdonságot hallasz. Állványt építeni látni: légy óvatos vállalkozásodban. Állványt összedőlni látni: segíts magadon. Állvány összedőlve: várj jobb időt.
Álmodni. Csalódás.
1855-ös szerint: általában jó az egészségre. Számokat álmodni: nyeremény. (1850.)
*
Hogyan lehet kellemeset álmodni?

El kell neked mondanom, édes leánykám, hogy tapasztalatlan királyfi koromban én magam is azt hittem, hogy vannak bizonyos bűvös szerek, amelyekkel jó álmokat megidézni lehet. (Ugyancsak hittem bizonyos varázslatokban, amelyekkel másoknak rossz álmokat lehet küldeni.) A fiatal királyfiaknál ezek az álmok rendszerint a szerelem körül mozognak, és gyakran vonatkoznak táncosnők pörge bokáira. Álmában sokkal jobban látja a bokák és a lábak hajladozásait az ember, mint napközben. Anélkül hogy az arcokat kellene látnia: meg tudja mondani az álom mennyezetére rajzolt lábak formáiról, hogy azok fiatal nő lepkekönnyedségét jelentik-e, vagy pedig öregasszony lábát, amelyet olyan nehéz elfűrészelni, mint talán a görcsös fát.
Hogyan lehet a kellemetes hatású, nőies álmokat előidézni?
Nem a boroskancsó hajtogatásával, mint ezt tán némelyek gondolnák.
Nem is a mértéktelen esti tánccal vagy az éjjeli zenéléssel, amikor az ember álmában is, kínjában is tovább fújná azt a hosszú trombitát, valamely bezárt ablak alatt. De még az se hoz gyönyörűséges álmot, ha az ember a hangszerek anyósát, a nagybőgőt ölelgetné.
Mi szükséges tehát a kellemetes és minden jóval kecsegtető álomhoz?
A tiszta, józan életmód. - Mert már a régi könyvek feljegyzéseiből tudjuk, hogy azoknak a szent életű embereknek vannak a legszebb álmaik, akik óvakodnak böjtös napokon a húsevéstől, általában az erősen megfűszerezett ételektől és a vérhevítő italoktól. Ezek a tiszta életű emberek, akik mindig lesütött szemmel járnak, éppen álmaikban pillanthatják meg azokat a dolgokat, amelyeknek látásától napközben elvonják magukat. Ezek a drágalátos lemondók kapnak álmaikban mindenféle olyan jutalmakat, amelyekhez például nem juthat a mértéktelen ember, aki este bendőjét töltött káposztával rakta meg. Az éhes gyomorral lefekvő ember nagyon könnyen láthatja magát a királyné Őfelségét is patakban állva, ruhát mosni, ami ugyebár elég jutalom egy közönséges halandó részére?
Azok az emberek sem álmodhatnak éjszaka kellemetlen dolgot, akik az ebéd utáni hortyogás helyett inkább a litániákat látogatják. A templom hideg kövén való térdeplés, a szentek és a szent nők néze¬getése, valamint a buzgó áhítat befolyással van álmainkra is. Az áhítatos ember, miután meghallgatta összekulcsolt kézzel az utolsó harangszót is, amely nádfedele felett elszállt: szelíd álomba merül, amelynek nemegyszer az az eredménye, hogy egy almafáról édes gyümölccsel dobálja meg az almaszedő menyecske. (Vigyázni kell a gyümölcsös álmoknál azokra az öregasszonyokra, akik dióverés szem¬pont¬jából elkérik az embertől sétapálcáját, és azt sehogy se akarják visszaadni. Sok álombeli utazó volt már kénytelen beszüntetni vándorlását, mert vándorbotját dióverés céljára odaadta egy korosabb nőnek.)
Általában azt mondják, hogy azokat a nőket, akikre napközben a szemünket se merjük ráemelni: a szemérmetes férfiak álmukban jobban megismerhetik, mint azok a szemtelenek, akik mindenféle kulcslyukaknál szoktak leskelődni. Az álombeli nő habozás nélkül bevallja életkorát is - azért rakták a régi kislutrin annyiszor a 25-től 30-ig érő számokat, mert a nők nem öregednek tovább. Az álombeli nő sírva panaszolja el gyermekeit, akik a másvilágra mentek, mielőtt apró lábaikkal kellően kifutkározhat¬ták volna magukat ezen a földön. Az álombeli nő még szerelmi csalódásait is elmondja, ha erre megkérjük, pedig erről a témáról valóban nem szeretnek beszélni a nők. - De ismétlem, hogy ezeknek az álmoknak a megidézéséhez feltétlenül szükség van arra, hogy üres gyomorral feküdjünk le, mert a megrakott gyomor okozója gyakran annak, hogy az ember nem tud eligazodni álmain, akármennyire töri is rajtuk fejét.
De még egyéb titkaikat is elmondják a nők álmukban, amelyekről hiába faggatnád őket. Kinyitják a szájukat, és megmutogatják összes hamisfogaikat. (Az ember így megtudhatja azt is: vajon kinőtt-e már a bölcsességfoga az imádott nőnek.)
Levetkőzik azokat a díszruháikat, amelyekben mindig esküvőre, királykoronázásra vagy bálba készülőd¬nének, és megmutatják, hogy hány görcsöt helyeztek el az alsószoknyájuk zsinórján (amelyet különösen a féltékeny férjek tartanak számon). Nem restellik bevallani, hogy fűzőjükben a halcsont már nem ád elegendő erőt derekuk megkarcsúsításához, az acélpántokra is szükség van. Sőt leleplezik azt is, hogy öltözködés közben az egyik harisnyakötőjük elszakadt, és azt siettükben egy darab cukorspárgával kellett pótolni. - Ám nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezeket az álomképeket csak azok a férfiak vehetik szemügyre, akik óvakodnak a bortól, akármint mosolyog is a korcsmárosné.
És hogy végül kedvet szerezzünk minden álmodónak a tiszta életre való hajlandósághoz, megsúghatjuk, hogy azokat az aranygyűrűket, amelyeket a szarkák lopkodnak össze szerte a világon: ezeket a szent életű emberek találják meg álmaikban. - És ugyancsak ők azok, akik mindig felébrednek könnyű álmukból, amikor újhold van az égen, hogy a bugyellárisukat kellő időben megrázhassák az újhold tiszteletére. (S. j.)
*
Alma. Öröm és egészség.
Az 1756-os régi könyv szerint: alma (rothadt): veszteség. Alma levét inni: fáradtság. Almának a levét színi: bánat. Almát elfonnyadtat, valamint egy megrothadtat a földről felvenni, és abból jóízűen enni: félig elveszettnek hitt ügyed, éppen ellenségeid miatt jóra fordul. Almát másnak adni: nagy jó szerencse. Almát látni: szeretőknek igen jó. Almát (édeset) enni: önmegtartóztatás.
A lipcsei régi álmoskönyv szerint: savanyú almát enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Édes almát enni: örvendetes esemény. Almát enni: jó barátot szerezni. Almát kapni: ajándékban részesülsz. Almát szedni: hátrány. Almafán lógni látni mást: nagy atyafiságod lesz. Almafáról almát tépni: valaki üldözőbe vesz. Almát hámozni: legszebb reményeid szétfoszlanak. Almát lopni: szégyent vallasz. Almát (élénk pirosat) látni: piros öröm. Fonnyadt alma: betegség. Éretlen alma: gyász. Keserű alma: óvakodj ellenségeid hajszájától. Virágzó almafa: jó hír. Almafán kivirágzást látni: öröm, vígság. Almás rétes: harag. Almás lepény: hosszú élet. Úton járó embernél: nagy változás.
Álmoskönyv-et (olvasni). Örömteljes dolgokat hallasz.
Alsó. Alsóruha: betegség. Alsószoknyában járni (ha fehér a szoknya): közeli gyermekáldás; (ha színes): közeli szerelem. Ha férfi álmodik alsószoknyával: nővadászatot jelez.
Jegyzeteim szerint: alsóruhás nő betegséget jegyez.
Alvás. Öröm. Nyugtalan alvás: gond. Alvó embert látni: megpirongatnak. Alvajáró: veszély.
Aludni (ágyban): jólét; (szabadban): zavaros idők; (házon kívül): nagy kellemetlenség. Ha saját magunkat látjuk alva: üzleteid jól sikerülnek. Mást aludni látni: sok munka. A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: aludni rusnya emberekkel: betegség, gond; szép emberrel: fájdalom; szép lánnyal: jó reménység. Férfi alszik leánnyal: hűtlenség. Leány álmodja férfival magát aludni: fájdalom. Házastárssal: családi gyarapodás.
Az 1759-es könyv szerint: idegen asszonnyal aludni: betegség; öregasszonnyal vagy feleséggel: szeretet és figyelem; kedveseddel: irigyeid lesznek; több férfi alszik együtt: jó barátság, élvezet; két asszony alszik együtt: ismerősökkel összeveszni; két lány alszik együtt: örökké tartó barátság. Anyával aludni: bujaság.
Aludttej. Gazdaságodban nyereség.
Aludt vér. Betegség.
Alvópad. Hanyagság.
Amerikába utazni vagy ott lenni. Szavadat meghallgatják a többiek. Amerikai emberrel beszélni: dicséret. Amerikában lakni: hasznos munka vár reád.
Amazont látni. Szerencsétlen házasság.
Ametisztkő. Tolakodásban lesz részed.
Ámítás. Pénzt nyersz.
Amulett. Kegyes lesz hozzád sorsod. Nyereségben lesz részed.
Ananász. Csalódás. Ananászt enni: jó kilátás. Ananászt ültetni: nyereség.
Angolországban lenni. Sok kiadásod lesz. Angol embert látni, s vele beszélni: kereskedésed-ben szerencse kísér.
Angolna. Óvakodj a csalástól. Angolnát enni: rágalmazónak hitelt ne adj. Angolnát fogni: kedvteljes mulatság.
1855-ös szerint: irigyeid vannak.
Angolna ha kicsúszik kezedből): előnyös üzlet. Angolnát vízben látni: csalással elérsz valamit.
A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: angolnát siklani látni: kellemetlen hír közeleg házad felé.
Angolnát felvágni: ellenséged meggyőz.
Ánizs. Hosszú élet. Ha bába álmodja: közeli munkája lesz. Másnál: változás az egészségben. (1856.)
Ángy. Civakodás a rokonok között. Ángyoddal hálni: szégyen, civakodás. Ángyoddal kocsin utazni rossz időben: szerencse, napsütésben: titkaid idegenekre bízod. Ángy esőben: védelem a rossz napok ellen. Ángy kifordított szoknyában: farsangot jelez.
Angyal. Szerencsés szerelem. Látni: váratlan segítség és nagy öröm. Vele beszélni: utálatos és gonosz dolgok várnak rád. Angyallá lenni: atyádfia meghal.
A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: angyalt muzsikálni hallani: gyógyulás betegségedből; angyalt lebegni látni: boldog öregség; angyalt égben látni: vigasz.
1756-os álmoskönyv szerint: angyalt megszólítani: gonosz.
Anya. Édesanyát látni: ajándékot jelez. Édesanyát holtan látni (az 1756-os könyv szerint): öröm.
A német álmoskönyv: hosszú életet jósol.
Édesanya amit mond: beteljesedik. Anyát (másét) látni: szándékod megvalósul. Anyát (másét) holtan látni: váratlan viszontlátás. Anyával bujálkodni: nagy bátorság. Anyajegy: titkos lépteid éber szemek figyelmezik. Anyát ingben látni: kedvesed lesz.
Anyós. Jobb, mint a híre. (1833.)
Apa. Boldog családi élet. Saját apját élve látni: egészségre vall. Apát halva látni: bűn és szégyen. Halott apát elevenen látni: újdonságot hallasz. Ha tanácsot ád a holt: ugyancsak nagy újdonság. Apa, ha megházasodik: elérsz egy hivatalt, amelyre vágyódsz. Betegnek látni az apát: ajándékot várhatsz.
Apával karácsony éjszaka találkozni: gyermekáldás. Rák havában: nézd át régi gazdasági számadásaid, és takarékoskodj. Kántorböjtben: vígság. Adventben: gondosság. Bököly havában: pincéd nincs rendben. Újholdnál: váratlan látogató. Kedden: utazás. Hétfőn: restség. Apát farsangban táncolni látni: nagy szerencsétlenség.
Ápolni valakit. Barátságban lesz jó sorod.
Ápolónő. Reménység.
Apáca. Őrizkedj a titkos fájdalmaktól. A nagy német álmoskönyv szerint: titkos bánat. Az 1855-i könyv eljegyzésed felbomlását jelzi. Apácává lenni: hűtlenség a szerelemben. Kerner szerint: családi perpatvar. Apácafőnöknőt látni: nagyravágyás. Apácazárda: könnyelműség. Zárdában élni: elveszett boldogság.
Apácával kántorböjtben álmodni: változás hivatali állásodban. Apáca Oroszlán havában: reménytelen szerelem. Apácacsók: hosszú tél. 1756-os szerint: apácacsók: nagy veszedelmet is jelez. Apáca Bak havában: keresztelő, de nem lesz benne örömed. Apáca Szűz havában: gonosz gerjedelem. Apáca szürküléskor: titkos szerelem.
Apát urat látni: vendégségbe hívnak; dorbézolásba esel. Apátot imádkozni látni: betegség, amely eltávozott rokont ér, aki azonban szerencsésen túlesik a betegségen. Apátot egyházi öltönyben látni: óvakodj álutakon járni, mert rájönnek. Apátot áldás közben látni: előrehaladsz pályádon.
Após, ha öreg: feleséged változásnak néz elébe.
Apostolt látni: véleményed révén haszonhoz jutsz.
Apród. Látni: nagy tisztességben részesülsz.
Arab. Felvilágosítanak egy tisztességtelen dologról.
Áradás. Gond. Nagy felindulás. Betegnek nem jó: egészségesnek bosszúság. Áradás, mely valakinek a lába előtt folyik; félelmed elmúlik. Áradásból kimagasló hegyet látni: szorult helyzetbe kerülsz.
Árvíznek helyét látni (az 1756-os könyv szerint): amitől félsz vala, elmúlik.
Ár. Árral szúrni: vigyázatlanság; ne engedd magad elámítani.
Arany. Nem mind arany, ami fénylik. Külső csillogás mögött belső értéket keress. Aranyat látni: csalás, néha kis hasznon. Arannyal dolgozni: kár. Arany, ha a tied: jót jelez. Arany karkötő: kedvesedről jó hír. Aranyhal: éhség. (1759.)
De az 1855-ös könyv szerint jelez gazdag házasságot is.
Aranyruhát viselni: tisztességes dologban lesz részed.
Az 1756-os álmoskönyv szerint: aranykoszorú: gazdagnak jó, szegénynek ártalmas; aranyat viselni: hasznos dolog; aranyat mívelni: veszteség; arany- vagy ezüstedényből inni: jó; üvegből: ártalmas. Aranyat találni: szerencsés örökség. Aranyat ásni: szerencséd nem ott van, ahol keresed, hanem váratlanul jön. Aranyat kovácsolni: jogtalan cselekedetekre akarnak csábítani. Aranyat elveszteni: elveszted barátodat. Arany (hamis): vagyonhoz jutsz. Aranybányát látni: hamis úton szerzett vagyon. Aranyat ajándékba adni: gazdagság. Aranyat fizetni vagy kiadni: kétségbeesés után öröm. Aranyat kapni: nyereség; találni: szerencse. Arany, ha zsebedben van: igen jó. Aranylánc: büszkeség. Aranypénzt kapni: házasság, lakodalom. Aranymívessel álmodni: fáradságos foglalkozásod lesz. Aranyozni valamit: csalfaságban lesz részed. Arany és ezüst együtt; csalárdság.
Arany Bököly jegyében: betegség; a Bikában: gyász; az Ikreknél: jó barát elvesztése; Rákban: látogató; Oroszlánnál: nyereség; Szűznél: vígság; a Mérlegben: búbánat; Kosnál: lopás; Nyilasban: jó esztendő; Bakban: pénz; Vízöntő: kárt hoz; Halakban: szenvedés.
Szaturnusznál: gyönyör. Mercurnál: betegség. Marsnál: lókötés. Jupiternél: mámor. Király nevenapján: nagy hivatal. Kántorböjtben: kiábrándulás. Szt. István napján: út. Újholdkor: szerelmesed nem szeret. Teliholdkor: gazdagság. Holdfogyásnál: bánat. Utolsó negyednél: meleg idő. Aranycsinálás egy régi, középkori hagyomány szerint kezdődik Szent Antal estéjén, végződik Újholddal.
A különös álmokból: aranytallérokat zsákból kihullani látni, amely zsákokat egy nagy kés vágná el: eltékozolt vagyont jelent.
Aratás. Áldás. Aratáson lenni: kívánságod közeli jövőben teljesül. A régi német álmoskönyv szerint aratásban részt venni testi munkával: örökséget várhatsz. Aratni: nem ismersz szükséget. Aratókat látni: öröm. Magad aratsz: jó egészség. Aratás (ha jó): birtokod növekedik. Aratás (ha rossz): veszteség. Aratóünnep: vidám napok.
Árboc. Egészség, jólét. Árbockosárban vadlibákat látni: kalandod lesz.
A német nagy álmoskönyv szerint: boldogságod előtt állsz.
Árbocfa: nagy úr keze segít rajtad. Árbocra mászni; tisztesség.
Arc. (Lásd Ábrázat.)
Árendás. Rossz vásár. Árendással alkudni vagy pörölni: veszteséged jelenti.
Árnyék. Árnyékodat látni: gyümölcsöző munka. Betegnek biztos javulás. Árnyékban heverni: jó dolog. Árnyékban menni: utazás.
Árok. Ártani akarnak.
1756-os könyv szerint; árkon, hol félsz dűléstől vagy megakadástól, jól átalmehetni szánon vagy kocsin: előmeneteledet várd oly barátodtól, akiben nem bíztál. Árkot látni, és beesni: megcsalnak, elveszítenek. Árkot (tisztán látni): szerencse. Nagy árok: akadály szándékaidban. Árkot ásni: esküvő. Árkon-bokron keresztülmenni: régen óhajtott vágyad beteljesül. Árkot átugrani: haladás pályádon.
Árpa. Fáradozásod jutalmat nyer. Árpát enni: egészség. Árpát aratni: hosszú életkor. Árpaliszt (német): szomjúság. Árpadara: sorsod jobbra fordul. Árpaőrlés: civakodás.
Árpaliszt (az 1855-ös könyv szerint): szerencsés utat is jegyez.
Articsóka. (Enni.) Hiábavaló útra mégy. De jelez gondot is.
Áru. Nagy vagyont szerzel. Árut eladni (a piacon): gondjaid szaporodnak. Árut (kéz alatt) eladni: jelentékeny nyereség.
Árulkodni. Szégyen. Árulót elfogni: bíróságnál lesz dolgod.
Árulni. Valakin segíteni fogsz.
Árva. Gyermektelen házasságban gyermeket jelez. Gyermekes házasoknál: öröm. Árvaház: hivatalba nem választanak. Árvagyermek: ínség. Árvaházban lenni: segítség a szükségben.
Árvalányhaj: előmenetel hivatalodban. Árvalányhajat találni: véletlen öröm.
Árverés. Vagyoni veszteség. Látni: fájdalom vagy árvíz.
Asszony. Ismerős: új gond. Öregasszony: szerelmeseknek jó, különben gyanús. Szívesen látott asszony: szórakozás. Asszonnyal beszélni: vigyázz titkos viszonyaidra, mert megbánod. Hajadonfővel asszonyt látni: halál az atyafiságban.
Kerner Jusztinusz szerint a következő álmok vonatkoznak az asszonyra: fiatal asszonyt meztelenül látni: ájulás, önmegtagadás, kár; terhes asszonyt látni: szomorú élmény; ha egy asszony férfivá válik, s egy férfi asszonnyá: nőtlen ember álmában házasságot jelent, házasembernél szerelmeskedést ígér; asszonyt csókolni: nyereség; idegen asszonnyal foglalkozni: halál; saját asszonyoddal lenni: nagy szerencse; mély hangú asszonnyal beszélni: szerelmi játszadozás, de jelez betegséget is; imádkozó asszony: jó időjárás; asszonnyal játszani: alkalom a veszekedésre; asszonnyal balkézről élni: harag; asszonnyal mulatni, nevetni: örökséged megítéli a bíróság; szép, fiatal asszony: jó egészség; fiatal, szép asszonyt mezítelen testtel, de eltakart fejjel látni: elérhetetlen vágy; szép asszonyt látni: szerelmes leszel, de jelez szerencsét, gazdagságot; asszony, ha megcsal: elválsz barátodtól; szőke asszony: vidám szerelem; barna asszony: féltékenység; vörös asszony: állhatatlan szerelem; fekete asszony: állandó szerelem; asszony gyerekkel: szerencsés lész családodban; fiatal asszony: kellemes, de nem állandó szerelem. Asszonyhaj: kincset találsz.
1855-i szerint: síró asszony: gyász; gyönyörű hajú asszony: örökség; veszekedő asszony: családi perpatvar; asszonyruha: gond; asszonyt megverni, rút cselekedet, attól verést kapni: szégyen. Az 1756-os könyv szerint: asszonyokkal verekedni: pletyka; asszonyommal halnom: halált jegyez; asszonyommal hálnom: jó szerencse; asszonyember férfivá válik: fondorlatot és paráznaságot jelez.
Asszony Szaturnusz jegyében: bátorság, küzdelem, boldogtalanság. Jupiternél: titok. Mercurnál: pénzt olvasol, de nem az erszényedbe. Újholdnál: haláleset mutatkozik. Teliholdnál: álmatlan éjjel. A hold utolsó negyedében: messzire utazol esőben. András napján: régi emlékek. Újesztendőkor: öregség. Katalin napján: dínomdánom. Esős éjszakán: felejtés. Szeles éjszakán: hideglelés. Bökölyben: szenvedés. Bika havában: váratlan szeretkezés. Az Ikrekben: gond. A Rákban: lábfájás. Oroszlánnál: börtönbe zárnak. Szűznél: reménység. Mérleg havában: betegség. Kosnál: fáradtság. Nyilasban: öröm. Bak havában: új szerelem. Vízöntő havában: a padláson egerek vannak. (Régi magyar álmoskönyv)
Kántorböjtben: házasság. Adventben: álmatlan éjjel. Útonjárónál: öröm, de lehet betegség is.
Saját feljegyzések szerint: asszonnyal játszani nagy csalódás jegye. Feldarabolt asszonyt mészárszék szögein láthatni, amely asszony ismerősünk volna: szerelmi kínszenvedés képe.
A különös álmokból: asszony, aki férfi: boldog szerelem. Asszony, aki sír: jó idő. Gyászruhás asszonyok, ha kergetnek és hívnak: veszteség. Nagyanya, anya, leány, ha neved kiáltozzák: nagy nyugtalanság. Vigyázatlanság, megfeledkezés. (S. j.)
Ásványt keresni: fáradtság. Árulni: becsvágy. Ásványvizet inni: gyógyulás.
Aszalt szilva. Egészség.
Jegyez öregembert is.
Aszúbort (inni): harag. Aszúbort eladni: üzérkedés. Aszúszőlő: drágaság.
A különös álmokból: aszúszőlő női arcon: gyönyör.
Asztalt látni: öröm. Asztalt teríteni: jólét. Asztalt leszedni: kikerül a szerencse. Asztalon ülni: örömet érsz. Asztal minél nagyobb: annál nagyobb a jövedelem, amelyet elérsz.
Kerner Jusztinusz szerint: asztalhoz ülni: családi boldogság. Asztalterítő: csalás.
Asztalos: Mulatság. Úriemberekkel kerülsz össze. Asztalosinas: ügyesség. Asztalfiók: titok. Asztalosmunkát végezni: haszon.
Jegyzeteim szerint: asztalossal, aki mértéket vesz testünk hosszáról, álmodni: szerencsés nap előjele.
Atlasz-ruhában járni: gazdagság. Atlaszruha máson: nagy hír. Atlaszszalag: hízelgő barátok. Atlasz (térkép): utazás. Atlaszt tépni: rossz jövő. Atlaszt venni: légy takarékos.
Atya. Lásd: Apa.
Avar. Szerencsés időjárás.
Avarban járni, szomorúnak lenni, öregasszonyt látni: gonosz.
Avas. Rosszat jelez.
Áztatás. Rágalom. Kendert áztatni: bűnbocsánat.
Ázsiába menni. Megismerkedsz valakivel, és szerelmes leszel belé. Ázsiai embert látni, és vele utazni: akadály törekvéseidben.
*
B

Bab. Házi jólét.
1756-os könyv szerint: babot enni: betegség. Babot törni: minden akadályon keresztülmégy.
Kerner szerint: babot szedni: rossz jövő. Babot ültetni: jövedelem. Babot főzni: szegénynek jó, gazdagnak: szegénység.
Jegyzeteim szerint: babbal álmodni különös kívánság, amelyet nappal szégyellnél.
Babonaság. Neveletlen emberekkel lesz dolgod.
Baba. Fiataloknak: szórakozás; felnőtteknek: harag; öregeknek: bánat, szomorúság. Babával játszani: szerelmesek között nézeteltérés. Babajáték: csalódás. Babaszoba: sok gyerek. Babát kis gyermeknek ajándékozni: szerelem. Babát felnőttnek adni: rossz jel. Babatündér: szemfényvesztés.
Bába. Őrizd titkodat.
Kerner Jusztinusz szerint: bábát látni: szerencse áll előtted. Bábával beszélni: furfang és titok nyomára jössz.
1756-os könyv szerint: asszonynak, ki nem terhes: betegség. Bába Szűz havában: leánynak nem jó.
Bábáért menni: veszekedés. Bába gyermekkel: keresztelő.
A különös álmokból: bába, aki szamárháton jön, vizet hoz, késő éjjel csenget a kapun, kakas-kukorékolás előtt távozik: gyermekhalál. Bába, aki szekrényből vagy más rejtekhelyről lép elő: gyermeket jegyez. Hívatlan bába: betegség.
Babér. Összeveszés. Babért látni: kellemes emlék. Babérlevél: új ismeretség fiatal nővel. Babérvirág: vágyaid teljesülnek. Babérkoszorú: ünnepély.
Babérkoszorú (ha nem formás koszorú): gazdag asszony.
Bácsi. Családi civakodás.
Bádog. Becsmérelnek. Bádogot látni: táplálékhoz jutsz. Bádog (fehér): pénzveszteség. Bádogmunka: veszélyes vállalat. Bádogedény: betegség.
Badarságot álmodni: szerencse.
Bagaria. Hideg idő. Bagariacsizma: boldogság. Útonjárónál: korcsma.
Baglya (széna vagy szalma). Rossz idő. Baglyát látni: dolgod szaporodik.
Bagoly (kiáltani hallani). Harag és betegség. Baglyot éjjel huhogni hallani: dögvész. Baglyot fogni: szemrehányás. Baglyot látni: meglopnak.
Kerner Jusztinusz szerint: bagoly a következő intelemre tanít: ne csinálj éjszakádból nappalt. Az 1756-os könyv szerint: baglyot látni: hosszú öröm. Szent István havában bagolyhuhogást hallani: hírt jelez. Esetleg: levél rossz hírrel. Őszi kántorböjtben: hosszú ősz.
Különös álmokból: bagollyal hálni, és vele házaséletet élni: hosszú élet jegye. Bagolyfiókát táplálni: gonosz. Bagolyfészekben lenni, és egeret enni: változás.
Bagzás. Vadásznak szerencse, másnak kár és szégyen. Az összes álmoskönyvek szerint bagzani: szégyen.
Bágyadtság. Ingerültség, veszekedés. Bágyadt nőt látni: kedves vendéged lesz. Bágyadt férfi: elhagyottság.
Baj. Örömet jelez. Bajban lenni: nemsokára megkönnyebbülsz. Bajt háton vinni: gonosz. Bajt szóval vinni: harag.
Bajusz. Látni: pirongatás. Bajusz: egészség. Bajusz kunkorodik: szerencse a szerelemben. Bajusz (ha asszony álmodja): férje szereti; (ha leány): közeli házasság, (terhes nő): fia lesz.
1855-ös könyv szerint: bajusz: múló öröm. Jutalom. A lipcsei álmoskönyv szerint bajuszos asszony: rémület, iszonyat. Szürke bajusz: hiú öröm. Bajuszt viselni: nagy tisztelet. Bajuszpedrő: hiszékenység.
A különös álmokból: bajusz a mellen és egyéb testrészen: közelgő betegség.
Bak. Látni: ostobaságot követsz el. Öklező bak: könnyelműség. Szaladó bak: akadály. Bakot lőni: gazdagság vár reád. Bak, ha szarvaival feléd közeledik: megpróbálnak megijeszteni. Bakot legelni látni: ellenséget találsz.
1756-os könyv szerint: bak: dolgod szaporodik.
Baka. Kellemetlenség. Bakák: drágaság.
Bakar. (Szőlő.) Egészség.
Bakonyban járni. „Sógornőd férjhez megy.” (1833.) Bakonyban tüzet rakni: töm...

Folytatása következik...